TBC-online

Afkortingen

BAL Bronchoalveolaire lavage  
BCG Bacillus Calmette-Guérin, vaccin tegen tuberculose  
DOT Directly Observed Treatment  
ETB Extra-pulmonale tuberculose  
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  
H Isoniazide  
LTBI Latente tuberculose-infectie  
MDR Multidrug resistentie  
NTR Nederlands Tuberculose Register  
P + E Pulmonale en extra-pulmonale tuberculose  
PTB Pulmonale tuberculose  
R Rifampicine  

Definities


Risicogroepen

   

De definities van verschillende risicogroepen in het NTR zijn hieronder weergegeven. Een risicogroep is een groep personen, met een eenduidig gemeenschappelijk kenmerk, waarbij een verhoogde incidentie van tuberculose wordt vastgesteld, ten gevolge van een verhoogde expositie aan de tuberculosebacterie.

Een ‘asielzoeker’ is een persoon met migratiemotief asiel die vanwege herkomst uit een voor tbc endemisch land aan ‘regelgeving met betrekking tot de binnekomst of vervolgscreening van asielzoekers’ onderhevig is en woonachtig is in een locatie van het COA en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

Een ‘illegaal’ is een persoon zonder legale verblijfstatus in Nederland op het moment van diagnose,
ongeacht de verblijfsduur in Nederland.

Een ‘dak- en/of thuisloze’ is een persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats die regelmatig op straat slaapt en/of gebruikmaakt van marginale tijdelijke huisvesting of pensions.

Een ‘drugsverslaafde’ is een persoon die regelmatig hard drugs (inclusief methadon en cocaïne) gebruikt, hetgeen heeft geleid tot enige mate van sociale ontsporing.

Een ‘gedetineerde’ is een persoon die ten tijde van het stellen van de diagnose tbc verblijft- in een penitentiaire inrichting. Hiertoe moet ook worden gerekend diegene bij wie naar aanleiding van screening in de penitentiaire inrichting nader onderzoek wordt gedaan, maar bij wie de diagnose pas na ontslag uit detentie wordt gesteld.

Een ‘werker in de gezondheidszorg’ is een persoon die uit hoofde van zijn/haar beroepsuitoefening, of door activiteiten op vrijwilligersbasis, een verhoogde kans heeft om in (intensief) persoonlijk contact te komen met onbehandelde tbc-patiënten.

Een ‘reiziger naar endemische gebieden’ is een persoon die in de afgelopen 2 jaar in totaal meer dan 3 maanden in gebieden heeft verbleef in risicosettings waar tbc endemisch is (prevalentie hoger dan 100/100.000) conform de criteria in CPT-richtlijn reizigers naar endemische gebieden. Voor reizigers die in het buitenland zijn geboren, geldt als extra criterium dat ze minimaal 2 jaa rin Nederland verblijven.

Een ‘tbc-contact’ is een persoon die betrokken is geweest bij een contactonderzoek in Nederland of die contact heeft gehad met een tbc-patiëntwaarbij dit contact door de GGD is gedocumenteerd, conform de CPT-richtlijn tuberculose bron- en contactonderzoek..

Een ‘oud-patiënt’ is een persoon die eerder werd behandeld met tuberculostatica, gedurende ten minste één maand.


 

Resistentie

   
Monoresistentie Exclusieve resistentie tegen één specifiek tuberculostaticum.

 
Polyresistentie Gecombineerde resistentie tegen meerdere tuberculostatica, behalve een combinatie van isoniazide en rifampicine.

 
Rifampicine-resistentie (mono-RR, MDR, pre-XDR, XDR) Mono-RR: Resistentie tregen rifampicine, zonder dat er sprake is van resistentie tegen isoniazide.
MDR: Gecombineerde resistentie tegen tenminste isoniazide én rifampicine.
pre-XDR: MDR in combinatie met resistentie tegen fluoroquinolonen (zoals moxifloxacine of levofloxacine).
XDR: MDR in combinatie- met resistentie tegen ten minste één tuberculostaticum uit de groep fluoroquinolonen, plus ten minste één van de tuberculostatica van de andere groep A middelen (bedaquiline of linezolid).  


Diagnostisch delay

   
Patiënt delay Het aantal weken tussen het ontstaan van hoestklachten en het eerste contact met de gezondheidszorg met betrekking tot deze episode.

 
Doctor delay Het aantal weken tussen het eerste contact met de gezondheidszorg voor deze ziekte-episode en de start van de behandeling.

 
Diagnostisch delay De som van het patiënt en het doctor delay.  

Regio’s Nederland – de indeling is gebaseerd op de postcode van de patiënt op het moment van diagnose en naar provincie.
Noord-Oost Provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Overijssel en Gelderland
Noord-West Provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
Zuid-Holland provincie Zuid-Holland
Zuid   provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg